Nest Bank API

Informacje

< Lista informacji

10. Używanie Nest Bank API i obsługa błędów

Za wyjątkiem usługi do pozyskania tokenów, nagłówek każdego wywołania powinien zawierać :

Accept: application/json
Content-Type: application/json
access_token: ${access_token}

Pozostałe parametry określone są w dokumentacji.

Tworząc lub modyfikując blokady i przelewy należy używać unikalne w obrębie aplikacji identyfikatory.
Jeżeli niezbędne jest ponowienie utworzenia lub modyfikacji (np. z powodu zerwania komunikacji) należy użyć ten sam identyfikator.

Znaczniki czasu stosowane w usługach są zgodne ze standardem RFC 3339 (np. ‘2018-01-20T12:32:00Z’).

Obsługa błędów

W przypadku wystąpienia błędu zwracany jest odpowiedni kod błędu HTTP a w ramach ciała komunikaty błędów :

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type=application/json,
Cache-Control=no-cache,
Date=Tue, 31 Jan 2017 22:28:07 GMT,
Connection=keep-alive
Cache-Control=no-cache 

{
    "error_description": "Parametry oAuth zostały określone nieprawidłowo!",
    "error": "invalid_request"
}

 

Kod odpowiedzi: 400 Bad request

Żądanie zawiera niewłaściwe parametry wywołania.

parameters_error

Przekroczono limit transakcji.

app_limit_exceeded

Przekroczono limit użytkownika.

user_limit exceeded

Żądanie zawiera puste parametry wywołania.

activation_parameters_empty

Żądanie zawiera puste parametry wywołania.

token_request_parameters_empty

Żądanie zawiera pusty parametr callbackUri wywolania.

callback_uri_empty

Przekroczony limit opłat.

charges_limit exceeded

Żądanie odrzucone z powodu stanu użytkownika lub produktu.

request_reject_by_user_product_state

Kod błedu: 401 Unauthorized

Brak określonego access_tokena w wywołaniu.

access_token_required

Wskazany access_token nie istnieje.

aceess_token_not_exist

Wskazany access_token jest nieważny.

access_token_invalid

Przekroczono limit kwoty bez autoryzacji. Żądanie musi zostać autoryzowane przez użytkownika.

authorization_required

Parametry oAuth2 zostały określone nieprawidłowo.

oauth_parameters_error

Parametr authorizationCode utracił ważność.

authorizationCode_expired

Wskazany refresh_token jest nieważny.

refresh_token_expired

Parametry oAuth2 zostały określone nieprawidłowo.

token_request_parameters_error

Parametr callbackUri został określony nieprawidłowo.

callback_uri_error

Usługa niedostępna w zakresie Nest Bank API.

request_out_of_scope

Brak uprawnień do wywołania usługi w imieniu użytkownika.

request_out_of_permissions

Status aplikacji partnera nie pozwala na wykonanie żądania.

app_status_error

Status użytkownika nie pozwala na wykonanie żądania,

user_status_error

Uprawnienia użytkownika BIM są niewystarczające do wykonania akcji.

user_permissions_error

Brak uprawnień do wywołania usługi w kontekście określonego produktu.

product_permissions_error

Brak uprawnień do wywołania usługi w kontekście określonej blokady.

blockade_permissions_error

Brak uprawnień do wywołania usługi w kontekście określonego zlecenia.

order_permissions_error

Proces autoryzacji operacji zakończony niepowodzeniem.

authorization_failed

Brak uprawnień do wywołania usługi w kontekście określonego identyfikatora operacji.

order_id_permissions_error

Kod odpowiedzi: 404 Not Found

Określona blokada nie istnieje lub jest nieaktywna.

blockade_not_exist

Określone zlecenie nie istnieje w systemie.

order_not_exist

Określony identyfikator autoryzacji nie istnieje w systemie.

authorization_id_not_exist

Kod odpowiedzi: 409 Conflict

Operacja istnieje już w systemie. Sprawdź identyfikator operacji.

order_exist_error

Kod odpowiedzi: 429 Too Many Requests

Limit wywołań dla żądanej usługi został przekroczony.

requests_limit_exceeded

Kod odpowiedzi: 500 Internal Server Error

Wystąpił wewnętrzny błąd serwera.

internal.server.error

Róbmy razem bank.

Wypełnij formularz >